Formulieren

Verzuim en aanvraag extra schoolverlof

We zijn wettelijk verplicht de afwezigheid van de leerlingen te registreren. Het is daarom van belang steeds de school te informeren over de reden van afwezigheid. De school is verplicht actie te ondernemen bij herhaaldelijk schoolverzuim. 
Is de leerling ongeoorloofd afwezig, lichten we de leerplichtambtenaar in. Bij veelvuldig ziekteverzuim vragen we de schoolarts om advies. Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is wettelijk niet toegestaan. Op deze algemene regel bestaan enkele uitzonderingen: 
- vakantieverlof 
- gewichtige omstandigheden 
- godsdienstige verplichtingen 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om kan alleen worden aangevraagd door ouders die door hun beroep niet tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vakantie kunnen. Zonder een verklaring van de 
werkgever mag het verlof niet worden verleend. Het formulier voor aanvraag extra schoolverlof staat onder aan deze pagina.

Extra vakantie verlof (met een verklaring van de werkgever) mag door de directie van de school slechts één keer per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen. Het gevraagde verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof voor een langere periode dan tien dagen kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar van de Gemeente waar u woont. 

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, ambtsjubileum, ernstige ziekte of overlijden van familieleden. 

Kinderen met zeer uitzonderlijke talenten die onder schooltijd verlof willen aanvragen voor toernooien, trainingen, concoursen e.d. kunne hiervoor een verzoek indienen op school. Dit verzoek wordt beoordeeld op basis van het Texels beleid dat door de gezamenlijke directies en de leerplichtambtenaar van de gemeente Texel is opgesteld. Dit beleid is op school in te zien. 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden en verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging wordt door de directie verleend. 
 
Aanvragen voor verlof dienen tijdig en altijd schriftelijk bij de schoolleiding te worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn bij de schooladministratie verkrijgbaar of te downloaden via onderstaande link. De directie van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd schoolverzuim op de hoogte te stellen. 

Hieronder vindt u het document voor aanvraag van extra schoolverlof. Het document dient geprint te worden en na schriftelijke invulling kan deze bij de schoolleiding worden ingediend.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT